Energioptimering

Energiutredning och effektivisering

  • Genomgång av fastighetsdokumentation som beskriver huset och dess tekniska funktioner.
  • Huset, dess installationer besiktigas och användningen utreds.
  • Vatten- och luftflöden mäts liksom temperaturer och effekter.
  • Brukarnas upplevelse av inneklimatet undersöks med enkäter och/eller mätningar.
  • Uppmätt energianvändning ställs samman till driftstatistik.
  • Våra energiexperter analyserar olika åtgärdspaket för att hitta det mest gynnsamma.
  • Efter ombyggnaden verifieras energibesparingen och förbättringen av inneklimatet

Klimat & Automatikkontroll AB