Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Klimat & Automatikkontroll AB, som arbetar med installation, service och underhåll inom energi och klimatmiljö för fastigheter, ska leva upp till kundernas krav. Vi är certifierade enligt ISO 9001.

Detta uppnår vi genom att;

 • Leverera rätt produkt och tjänst enligt de avtal och överenskommelser som ingåtts med kunden,
 • Vara lyhörda för kundens behov och önskemål samt vid behov föreslå energibesparande åtgärder,
 • Följa teknikutvecklingen inom klimat-/ energi-/ miljö-/ och fastighetsteknik samt inneha modern och tillförlitlig utrustning för uppdragen,
 • Se till att medarbetarna har rätt behörighet och lämplig utbildning för arbetsuppgifterna,
 • Ständigt arbeta med förbättringsinriktade åtgärder mot våra fastställda kvalitetsmål,
 • Följa fastställda interna rutiner samt lagar, förordningar och andra krav.

Miljöpolicy

Klimat & Automatikkontroll AB, som arbetar med installation, service och underhåll inom energi och klimatmiljö för fastigheter, ska efter bästa förmåga bidra till minskad miljöbelastning i företaget och dess omvärld. Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Detta uppnår vi genom att;

 • Känna till och följa de lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet som berör verksamheten,
 • Så långt möjligt välja leverantörer/entreprenörer som bedriver ett aktivt miljöarbete,
 • Bedriva en effektiv avfallshantering och källsortera eget avfall enligt utarbetade
  instruktioner och föreskrifter,
 • Hushålla med material och förnödenheter,
 • Fånga upp miljökrav från kunder och myndigheter,
 • Utbilda medarbetarna så att de tar ett personligt ansvar för miljön i sitt dagliga arbete och därigenom förebygger föroreningar,
 • Ständigt arbeta med miljöförbättrande åtgärder.